Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

prudery
8188 b60e
Reposted fromadzix69 adzix69 viabaghera baghera

July 04 2015

prudery
7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viacalineczka calineczka
prudery
1502 af9e 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaandrewmyles andrewmyles
prudery
prudery

incidentalcomics:

Phases of the Melon

Happy soon-to-be-summer from Incidental Comics!

prudery
prudery
4707 1af6
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin

July 01 2015

prudery
3959 789d 500
Reposted fromparkaboy parkaboy via92feliks 92feliks
prudery

June 22 2015

prudery
2114 153a

June 18 2015

prudery
1409 36f4 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaseaweed seaweed
prudery
1289 d31e
prudery
3940 0cb6

June 17 2015

prudery

June 16 2015

prudery
5915 a769
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKotoko Kotoko
prudery
1903 f464
Reposted fromrol rol viaslouch slouch
prudery
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
prudery

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.

June 15 2015

prudery
9660 0421
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadzaspy dzaspy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl